Kwiaty na czarnobiałej fotografii
 
 
Przebudzenia wiosenne
konkurs fotograficzny
 
 
Regulamin

1.Organizatorem Konkursu jest Muzeum Niepołomickie

2.Tytuł konkursu: Przebudzenia wiosenne.

 1. Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Włodzimierza Puchalskiego, a przez to rozwijanie wiedzy przyrodniczej oraz kształtowanie postaw przyjaznych naturze.
 2. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające wiosenne oznaki budzącej się do życia przyrody.
 3. Prace na Konkurs należy zgłaszać poprzez wysłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba w każdym wieku i zajmująca się jakąkolwiek profesją. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 5. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace. Każda fotografia rozpatrywana będzie osobno. Prace należy opisać w następujący sposób: 01_Kowalski_Jan_Tytuł:
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału prace nagrodzone w innych ogólnopolskich konkursach fotograficznych.
 7. W Konkursie biorą udział prace kolorowe oraz czarno-białe. Dłuższy bok fotografii zgłaszanej na Konkurs nie może mieć mniej niż 3000 pikseli. Organizator, po rozstrzygnięciu Konkursu, poprosi autorów fotografii nagrodzonych, wyróżnionych o przesłanie oryginalnych plików RAW.
 8. Autor odpowiada za jakość (w tym rozdzielczość, stopień kompresji i inne parametry techniczne) przesłanych fotografii. Wady plików będą wpływały na ocenę pracy. Nie dopuszcza się zgłaszania do Konkursu fotomontaży oraz dokonywania znaczących zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Niedopuszczalne jest także dodawanie do fotografii jakichkolwiek elementów, w tym rysunków czy napisów. Prosimy także nie zgłaszać do Konkursu fotografii z widoczną w kadrze datą wykonania. Dopuszczalne jest dokonywanie podstawowych, nieznacznych zmian w zakresie kadrowania, korekcji jasności, kontrastu i barw przesyłanych prac.
 9. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), ani praw i dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Powinny być także wykonane w sposób nieszkodzący przyrodzie, zgodnie z zasadami Kodeksu etycznego fotografii przyrodniczej ZPFP dostępnego na stronie: http://www.zpfp.pl/wp-content/uploads/2022/07/kodeks-etyczny-zpfp-2019-06-08.pdf. Ostateczna interpretacja leży w gestii jury.
 10. W przypadku wątpliwości co do zgodności przesłanych zdjęć z regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie oryginalnych plików z aparatu, okazanie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniej zgody z RDOŚ, GDOŚ lub wydanej przez ministra właściwego ds. środowiska w odniesieniu do gatunków, w przypadku których obowiązuje zakaz fotografowania mogącego powodować niepokojenie i płoszenie. W przypadku niedostarczenia pliku z aparatu lub ujawnienia innych niezgodności z regulaminem już po wybraniu prac, zdjęcia mogą zostać zdyskwalifikowane.
 11. Wszystkie fotografie nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Nagradzane są trzy najlepsze prace, którym Jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac.
 12. Jury przysługuje prawo do innego podziału nagród. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 13. Dla zwycięzców przewidziano nagrody związane z osobą i twórczością Włodzimierza Puchalskiego.
 14. Terminarz Konkursu: Zgłaszanie prac – do  10.05.2024 r. / opublikowanie informacji o wynikach – 10.06.2024 r.
 15. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba zgłaszająca jest autorem/autorką tych prac oraz przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, a także że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 16. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do eksploatacji tych prac na następujących polach eksploatacji, w związku z publikowaniem i innym upowszechnianiem informacji o Konkursie i jego wynikach oraz promocją Konkursu:

1) wytwarzanie egzemplarzy prac techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału prac albo egzemplarzy, na których prace utrwalono;

3) publiczne wystawienie, wyświetlenie i nadawanie, a także publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie).

- z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy oraz, w przypadku prac nagrodzonych, miejsca, które zajęła w Konkursie. Obejmuje to także prawa udzielania przez Organizatora sublicencji innym podmiotom publikującym informacje o Konkursie oraz prawo do wykonywania praw zależnych w zakresie niezbędnym do dostosowania prac do formy publikacji – np. obróbki redakcyjnej, zmiany rozmiaru czy publikacji w wersji monochromatycznej.

 1. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną m.in. zamieszczone na stronie internetowej i facebookowej Muzeum Niepołomickiego.
 2. Organizatorowi oraz Jury przysługuje prawo do odrzucenia fotografii, które nie spełniają warunków określonych w regulaminie. Organizator zdyskwalifikuje uczestników, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje.
 3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor zapoznał się z Regulaminem oraz z załącznikiem dotyczącym ochrony danych osobowych i akceptuje wszystkie zawarte w nich warunki i zasady.

 


 

Zmarła Anna Puchalska, córka Pana Włodzimierza

 

POGRZEB ŚP. ANNY PUCHALSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ 5 STYCZNIA 2022 O 13:00 NA CMENTARZU SALWATORSKIM W KRAKOWIE

 

To Ona wraz z mamą Alaną przekazały Niepołomicom dorobek życia Włodzimierza Puchalskiego, mistrza portretów natury, twórcy polskiej szkoły fotografii i filmu przyrodniczego.

Ponad sto tysięcy negatywów, setki fotografii, zestawy wystaw, rękopisy albumów, aparaty fotograficzne i pamiątki osobiste Włodzimierza Puchalskiego dały początek działalności Muzeum Niepołomickiego.

Anna Puchalska – Żelewska uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach popularyzujących twórczość i postać Ojca. Przyczyniła się do wznowienia w formie audiobooków tzw. Zielonej serii obejmującej cztery wydawnicze tytuły: Bezkrwawe łowy, W krainie łabędzia, Wyspa kormoranów, Wśród trzcin i wód. W tym roku Pani Ania brała udział w projekcie Muzeum Niepołomickiego pod nazwą "Włodzimierz Puchalski na maxa". Digitalizacja negatywów o tematyce przyrodniczej.

Stworzyła Galerię Artystycznej Fotografii Przyrodniczej, w której umieściła 165 zeskanowanych negatywów wykonanych w latach 1928 - 1976. Ukazują one Włodzimierza Puchalskiego nie tylko jako fotografa przyrody, ale również jako artystę, który poprzez własną koncepcję i niepowtarzalność, czynił ze swoich ujęć niemal dzieła sztuki. Córka, która doskonale znała wrażliwość i sposób patrzenia na przyrodę swojego Ojca, niejednokrotnie towarzysząca mu podczas pracy, wybrała do Galerii zarówno fotografie charakterystyczne dla warsztatu W. Puchalskiego, ale także bliskie jej sercu, budzące wspomnienia, zachwycające urodą. Galeria jest dostępna na stronie internetowej www.muzeum.niepolomice.pl w zakładce Włodzimierz Puchalski.

Mieliśmy wiele planów na bliższą i dalszą przyszłość.

Jej odejście pogrążyło w smutku wiele osób. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Krakowie po sprowadzeniu prochów.

Muzeum Niepołomickie

 

 

 


 
NAJWIĘKSZĄ MIŁOŚCIĄ MOJEGO ŻYCIA ZAWSZE BYŁY PTAKI.
PTAKI WIOSNĄ.
 
Wystawa fotografii Włodzimierza Puchalskiego do 31.09.2021
 
 

 

ZMARŁ TOMASZ OGRODOWCZYK

11.05.2020

 

Tomasz Ogrodowczyk był (chociaż w pewnym sensie nadal jest) człowiekiem któremu wrażliwość i miłość do przyrody wyznaczyła życiową drogę. Droga ta była pełna twórczych przedsięwzięć, czasami przeciwności ale i wielkich sukcesów. Jako filmowiec, fotograf, autor nagrań ptaków otrzymywał wiele nagród w Polsce i za granicą.

Jego wielkim autorytetem w dziedzinie, w której tworzył był bez wątpienia Włodzimierz Puchalski. Jednym  z celów, które sobie wyznaczył było przypomnienie twórczości swojego Mistrza. Przez wiele miesięcy pracował nad rekonstrukcją filmów i wydaniem na nowo czterech  albumów W. Puchalskiego. To uważał za swój największy sukces.

W związku z pracą nad albumami wielokrotnie gościł w Muzeum Niepołomickim, dał się poznać jako Człowiek o niezwykłej wprost  charyzmie. Żył przyrodą, zanurzony w jej bogactwie czerpał z niej dla siebie siłę i radość. Niech słowami pożegnania będzie cytat z utworu Jeremiego Przybory, którego twórczość Tomasz Ogrodowczyk bardzo cenił.

„(…) Spotkamy się na tamtym świecie
Więc pospiesz rad na tamten świat
Będziemy się śmiać, ty i ja, zrywać boki: ha, ha!
Spotkamy się. Tymczasem pa.”   

Tomasz Ogrodowczyk

  

NA POLACH, WODACH I ŁĄKACH

07.03 - 27.03.2020

 

W 111 rocznicę urodzin Włodzimierza Puchalskiego, 7 marca zapraszamy na spotkanie przyjaciół i sympatyków Mistrza połączone z otwarciem wystawy fotograficznej. Wydarzanie rozpocznie się o 11:00 w Dworze Czeczów (Kraków - Bieżanów, ul. ks. J. Popiełuszki 36)

W programie:

 • Spotkanie z przedstawicielem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego
 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Ptaki w obiektywie"

 

Organizatorzy:

Muzeum Niepołomickie

Centrum Kultury Podgórza - Dwór Czeczów

 

  

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PTAKI W OBIEKTYWIE”

 

REGULAMIN

 

 1. Konkurs skierowany jest do każdej grupy wiekowej.
 2. Tematem prac konkursowych są fotografie ptaków dziko żyjących, występujących w Polsce.
 3. Konkurs będzie trwał do 29.02.2020 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na wernisażu wystawy fotografii Włodzimierza Puchalskiego Na polach, wodach i łąkach” w Dworze Czeczów  w dniu 07.03.2020 r. o godzinie 11.00.  
 5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię wykonaną metodą tradycyjną, cyfrową lub smartfonem.
 6. Technika wykonania dowolna, format JPG do 10 MB.
 7. Nie zezwala się stosowania fotomontażu i filtrów.
 8. Zdjęcia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. temat: Konkurs Fotograficzny
 9. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci albumów i filmów autorstwa Włodzimierza Puchalskiego.

 

Żuraw stoi nad swoim gniazdem, w którym widoczne są jajka

 

     

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI MUZEÓW KRAKOWSKICH - 17.11.2019

 

PTASIA KOMNATA - Została zaaranżowana w oparciu o twórczość Włodzimierza Puchalskiego.

Pół roku temu kiedy po raz pierwszy z okazji Nocy muzeów powstała Ptasia komnata, zostaliśmy mile zaskoczeni ogromną chęcią wśród dzieci i młodzieży do poznawania przyrody. Był to powód dla którego postanowiliśmy na Dzień Otwartych Drzwi Muzeów to powtórzyć.

Dlatego tak jak wtedy tak i teraz powstała czatownia, a wnętrze jej zostało wypełnione fotografiami ptaków, trzcinami, trawami, a  nawet butami gumowymi samego Włodzimierza Puchalskiego. Nie zawiedliśmy się na dzieciach, które z ogromnym zaangażowaniem szukały w ptasiej komnacie odpowiedzi na postawione w quizie pytania.

Odbyła się również projekcja filmu Włodzimierza Puchalskiego Na Ptasiej wyspie. Film  z równym zaciekawieniem przyciągnął przed ekran młodszych i starszych odwiedzających. Dużo optymizmu wstąpiło w nas, pracowników muzeum,  gdyż okazało się, że czarno–białe zdjęcia trochę trzcin  i zachęty były w stanie oderwać młodzież od smartfonów :)  

  

ArtEko RODZINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNO- OGRODNICZE  -  16.06.2019

 

Do odbywającego  się w Krakowie Festiwalu Ogrodów od dnia 31.05 – 16.6 2019 r. dołączyło również Muzeum Niepołomickie poprzez zorganizowanie warsztatów ogrodniczych oraz wystawę Mistrz portretów natury. Ogrody – fotografie Włodzimierza Puchalskiego.

Grzegorz Gorycki pracownik Muzeum Niepołomickiego w oparciu o wystawę fotografii Włodzimierza Puchalskiego opowiedział uczestnikom zajęć o ich twórcy oraz jego wielkiej fotograficznej i przyrodniczej pasji. Zaprezentowane na fotografiach kwiaty stały się dla uczestników warsztatów inspiracją do stworzenia własnych malowanych ogrodów. Na Podegrodziu, w pobliżu ogrodów królowej Bony, dzieci przy pomocy rodziców zasadzili w doniczkach swoje roślinki, które zabrali do domu.

Zajęcia poprowadziła Marta Kula – Ulatowska, projektantka zielonych przestrzeni, malarka, autorka książki „Mali ogrodnicy w Wielkim Mieście”.

  

NOC MUZEÓW - 17.05.2019

 

Z okazji organizowanych w roku bieżącym NOCY MUZEÓW twórczość Włodzimierza Puchalskiego została ukazana w trzech odsłonach: fotografii, filmie i w zabawie interaktywnej.

MISTRZ PORTRETÓW NATURY. OGRODY – wystawa fotografii

Na wystawę składają się unikatowe fotografie Włodzimierza Puchalskiego wykonane od lat 30. do 70. w technice czarno- białej. Poprzez tak ograniczoną paletę barw ukazane kwiaty zdają się być polem dla wyobraźni i wrażliwości ich odbiorców. Kwiaty pojedyncze i zebrane    w większe grupy, kwiaty polne, leśne i skalne współtworzą razem  piękny naturalny ogród.

PROJEKCJA FILMÓW PRZYRODNICZYCH WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

Zaprezentowane  dwa filmy były pionierskimi w dziedzinie polskiej kinematografii przyrodniczej, a ponadto przyniosły ich Autorowi wielkie uznanie i sławę również na międzynarodowej scenie. Film Ptasia wyspa z roku 1947 ukazuje niezwykłe kadry z życia ptaków sfilmowanych na wyspie Milicz. Za tę realizację Twórca otrzymał I Nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Fontainebleau, a także I Nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Edynburgu. Kolejny film Wykluwanie się piskląt został zrealizowany w 1948 roku. Kamera Mistrza towarzyszy ptakom już od momentu przyjścia na świat i jest z nimi podczas pierwszych niezdarnych ruchów, w czasie pobierania pokarmu od rodziców, a także kiedy pisklęta stawiają już w pełni samodzielne kroki. Film ten otrzymał Honorowe Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Londynie.

PTASIA KOMNATA

W jednej z zamkowych sal  z siatki maskującej, kilku łodyg bambusa i trzciny powstała czatownia.  Miała ona nawiązywać do budowli, które stawiał sam Włodzimierz Puchalski w celu obserwacji przyrody. We wnętrzu, wśród trzcin i traw,  umieszczone zostały fotografie Mistrza przedstawiające  ptaki wodne i brodzące, a także krótkie informacje o nich. Dzieci odwiedzające komnatę na podstawie  wiedzy zawartej w opisach odpowiadały na pytania zadane w quizie. W uczestnikach było bardzo dużo chęci i ciekawości do poznania ptasich tajemnic, a także wiele radości z prawidłowo udzielanych odpowiedzi. Nagrodami były albumy i filmy autorstwa samego Włodzimierza Puchalskiego.

 

 

  

ARKTYKA I ANTARKTYKA – 200 LAT BADAŃ POLARNYCH - 05.04.2019

 

Pod powyższym tytułem została otwarta 5.04.2019 wystawa w muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wśród wielu uczestników wypraw polarnych została przypomniana również osoba Włodzimierza Puchalskiego. Niezwykłe umiejętności fotograficzne, a także znajomość przyrody zaważyła na tym aby to właśnie prekursor polskiej fotografii przyrodniczej wziął udział w wyprawach naukowych na Arktykę i Antarktykę. Dokumentacją tych pobytów są fotografie, które zostały zaprezentowane na wystawie, makatki, proporczyki, a także dokument przekroczenia koła podbiegunowego. Wśród eksponatów ukazana została również makieta pomnika, który znajduje się na grobie zmarłego na Antarktyce Włodzimierza Puchalskiego.

Wszystkie zaprezentowane na wystawie fotografie, a także pamiątki związane z Włodzimierzem Puchalskim zostały wypożyczone z Muzeum Niepołomickiego.

  

ZŁOTEM NAGRODZONE

 

Wystawa Złotem nagrodzone to kolejne spotkanie z twórczością Włodzimierza Puchalskiego w Dworze Czeczów.  W okolicach  urodzin Mistrza spotykają się tutaj miłośnicy Jego twórczości, a także pasjonaci fotografii przyrodniczej. Tym razem na wystawie będzie można zobaczyć fotogramy i film, które szczególnie zostały docenione w kraju i za granicą bowiem nagrodzono je złotem. Historia nagród sięga aż do roku 1933, a miejsce ich otrzymania to między innymi Berlin, Kair, Brno.

Na wernisaż zaproszenie przyjął Pan Paweł Wrona V-ce Prezes Związku Polskich Fotografików Przyrody tym chętniej iż sam jest wielkim miłośnikiem twórczości Włodzimierza Puchalskiego. Pan Paweł zaprezentuje swoje fotografie przyrodnicze, a także powie według jakich kryteriów dokonuje wyboru fotografii, które według Niego zasługują na nagrodę.

 

Otwarcie wystawy 9.03.2019 r. o godzinie 11.00

DWÓR CZECZÓW (Kraków - Bieżanów)

 

czarnobiała fotografia zająca kicającego po śniegu

  

"POWROTY..."

 

Wystawa Powroty …” -  to kolejne już spotkanie z twórczością Włodzimierza Puchalskiego organizowane w Dworze Czeczów z okazji urodzin tego wielkiego Mistrza fotografii przyrodniczej. Tym razem tematem prac będą bociany, których powroty tak bardzo przez wszystkich wyczekiwane, kojarzą się z nadchodzącą wiosną. Ich wiosenne przyloty do gniazd stały się przedmiotem pierwszego w Polsce eksperymentu przeprowadzonego w 1937 roku. Nad tym doświadczeniem z Profesorem Kazimierzem Wodzickim współpracował Włodzimierz Puchalski.

Zapraszamy 17 marca o godzinie 11.00. Wystawa będzie czynna do 6 kwietnia.

czarnobiała fotografia bocianów

 

 

 "NAJPIĘKNIEJSZA PORA"

 

Wiosna ulubiona szczególnie przez Włodzimierza Puchalskiego jest tematem wystawy "Najpiękniejsza pora".

Te niezwykłe ujęcia budzącej się do życia przyrody można zobaczyć od 6 marca 2018 roku w jednej z muzealnych sal.

Zapraszamy

 

  czarnobiała fotografia drzew nad wodą

  

"NA TATRZAŃSKIM SZLAKU"

4 marca 2017, w sobotę, o godz. 11.00 w Dworze Czeczów w Krakowie Bieżanowie odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej "Na tatrzańskim szlaku".
Na ekspozycję składają się fotogramy znakomitego fotografa i filmowca Włodzimierza Puchalskiego wykonane w Tatrach podczas współpracy z Zofią Radwańską-Paryską botanikiem, pierwszą kobietą przewodnikiem i ratownikiem tatrzańskim.

O przyrodzie Tatr opowie dr inż. Tomasz Skrzydłowski ekolog lasu i botanik, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Postać Zofii Radwańskiej Paryskiej przybliży 3 Podgórska Drużyna Harcerek – Róża Wiatrów, nazwana Jej imieniem.

Spotkanie odbywa się w 108 rocznicę urodzin Włodzimierza Puchalskiego.
Serdecznie zapraszamy

 

Galeria zdjęć

 

Muzeum Niepołomickie czynne od wtorku do niedzieli 10:00-18:00 | W weekend przerwa techniczna od 13:00 do 13:30

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.